Helhetsgrep vant Frysja

Med et sterkt overordnet helhetsgrep og bolig- og bykvalitet i fokus, har a-lab vunnet et parallelloppdrag om transformasjon av et stort industriområde på Frysja. Read More


Nytt knutepunkt langs Akerselva

Frysja industriområde omfatter ca 123 daa og ligger langs Akerselva, og i overgangen mellom byen og Oslomarka. Området er det siste industriområdet langs elveløpet som vil gjennomgå en transformasjon fra industrinæring til boliger.

Visjonen for «Frysjaparken» er å skape et attraktivt boligområde med moderne arkitektur, variert bomiljø og bærekraftige løsninger, hvor flest mulig skal få nyte å kunne ta på seg skiene rett utenfor stuedøren og vandre inn i Oslomarka.

Frysja transformasjon hele visjonen

 

Frysja blir det siste store industriområdet langs Akerselva som vil gjennomgå transformasjon til boliger. Illustrasjon: A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Helhetsgrepet

Industriområdet framstår i dag som en lukket «øy» i byen, og potensialet for ny byutvikling er stort. Mens parallelloppdraget opprinnelig omfattet en begrenset del av industriområdet, tok vinnerforslaget «Frysja Park» utgangspunkt i et helhetlig grep for hele industriområdet.

Helhetsgrepet legger opp til en helhetlig stedsutvikling som åpner opp området og knytter det opp mot omgivelsene, og som ivaretar både grønne og bymessige kvaliteter for alle utviklingstomtene i området. Hensikten er å oppnå flere kvaliteter enn om hver enkelt eiendom skulle bli utviklet hver for seg.

Et klart overordnet byplangrep vil også gi større grad av bymessighet og offentlig tilgjengelighet, ulike typer byrom, urbane møteplasser og bedre tilpasning til omgivelsene. Dermed legges det til rette for utvikling av en helt ny bydel med stedegen karakter.

Situasjonsplan hele visjonen 140604

 

A-lab er ansvarlig for to reguleringsprosjekter, innenfor planavgrensningen merket med sort stiplet linje på illustrasjonsplanen. Figuren viser konkurranseforslagets skisse for en tenkt transformasjon av hele området. Illustrasjon: A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Langsiktig prosess

Konkurransen om «Frysjaparken» ble vunnet i 2013. Siden har involverte aktører og planmyndigheter samlet seg om et omforent hovedgrep som bør legges til grunn for framtidig utvikling av området.

A-lab er anvarlig for de to første reguleringsprosjektene, som til sammen utgjør nær halvparten av industriområdet. Det jobbes også med planer for øvrige eiendommer, men disse har et noe lengre tidsperspektiv for ny utvikling.

Parallelloppdraget omfatter ca 1/3 av industritomtene på Frysja. Illustrasjonen viser vinnerforslagets skisse for en tenkt transformasjon av hele industriområdet. Illustrasjon: A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Markerer begynnelsen

Med over 700 leiligheter og ca 65 000 m2 markerer «Frysja Park» starten på utviklingen av hele området, for Stor-Oslo Prosjekt. På andre siden av Frysjaveien kommer et prosjekt for Møller Eiendom.

Begge prosjektene har hovedvekt på bolig, med innslag av kontorer, service, barnehage og forretning. Viktige kvaliteter er variasjon i bebyggelse og boligtyper, forretninger på gateplan, parkering under bakken, ny opparbeidelse av Frysjaveien, en sentral allmenning, gjennomgående grønne akser, tverrgående gangforbindelser, ulike møteplasser, god variasjon i uterom og direkte tilknytning til Akerselva og Nordmarka.

Bærekraftig boligfortetting

Et overordnet mål er i Oslo å imøtekomme den store befolkningsveksten med et stort antall boliger innenfor eksisterende byggesone (Markagrensen) – og samtidig bygge opp under god bolig- og bytvikling.

Frysja er ikke definert som et såkalt «område for knutepunktsfortetting», men angis i kommende kommuneplan som et viktig område for boligfortetting og ny byutvikling. Prosjektets ambisjoner – om å skape et høykvalitets boligområde med bymessige kvaliteter – kan derfor bli et eksempel på hvordan man kan bygge byen tettere – med god kvalitet.

Gode og varierte uterom er viktig i en framtidig byutvikling. Skissen viser konkurranseforslaget til en «Frysja Allmenning», en tenkt hovedforbindelse gjennom området som vil knytte boligområdet tett til både Akerselva og Oslomarka.  Illustrasjon: A-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Informasjon

Swipe til sidene for å bla igjennom bildegalleriet.
x